Strona główna / Poradnik hipoteczny / Słownik hipoteczny

Słownik hipoteczny

Aneks - zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.

Bankowa stopa referencyjna - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych Okresach Obowiązywania Stopy Procentowej. Jest to stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap), dla odpowiedniego Okresu Obowiązywania Stopy Procentowej (2,3,4,5 lat). Stawka ustalana jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania środków na rynku międzybankowym, rozumiana jako największa wartość z cen oferowanych (offer price) przez brokerów i inne instytucje rynku finansowego.

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - jest to wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

Cesja ubezpieczenia - przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz banku

Cesja wierzytelności - stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić przeniesienie wierzytelności Kredytobiorcy na rzecz banku. Osobę przenoszącą swoją wierzytelność nazywa się cedentem, a osobę przyjmującą czyjeś prawa cesjonariuszem.

Deklaracja Wekslowa - deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla.

Deprecjacja - w systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja.

Dewaluacja - ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego.

Efektywna stopa procentowa - liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro.

Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.

Hipoteka kaucyjna - hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej

Hipoteka zwykła - hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości - wpisana do księgi wieczystej

Kapitalizacja odsetek - dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie zadłużenia.

Kapitał własny (Equity) - Kapitał własny udziałowca stanowi wartość posiadanych przez niego udziałów. Kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszelkie niespłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa, niż wartość jego obciążenia.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Karencja - wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuję się również karencję w spłacie odsetek.

Kredyt denominowany - kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.

Kredyt konsolidacyjny - Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego. Operacja taka prowadzi do wydłużenia czasu spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat.

Kredytobiorca - osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.

Księga Wieczysta - urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

LIBOR - (London Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie "LIBO 01" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w Banku stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych - USD, CHF, EUR.

List zastawny (Covered Bond) - W bilansie są to instrumenty dłużne zabezpieczone skonsolidowanym zabezpieczeniem kredytów hipotecznych (nieruchomość jako zastaw) lub zadłużeniem sektora publicznego, do którego w przypadku zaległości emitenta inwestorzy mają preferencyjne uprawnienia. Papiery wartościowe (obligacje), znajdujące się w bilansie emitenta, korzystają z dodatkowego zabezpieczenia w postaci środków własnych instytucji emitującej oraz z restrykcyjnych przepisów prawnych instytucji kredytowych emitujących obligacje.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Marża - stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.

Nominalna stopa procentowa - to informacja określająca wysokość odsetek od kredytu przy założeniu spłaty jednorazowej na koniec okresu rocznego.

Obligacja (Bond) - Z reguły pisemna bezwarunkowa obietnica zapłaty określonej kwoty głównej w ustalonym czasie w przyszłości wraz z odsetkami stałymi lub możliwymi do ustalenia w określonych terminach. Coraz częściej obietnica zapłaty jest warunkowa, a terminy spłaty kwoty głównej i odsetek są uwarunkowane realnymi instrumentami.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond) - Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)"

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) - Organizacja międzynarodowa skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961 r. z przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

Ograniczone prawo rzeczowe - ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Okres kredytowania - okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Okres odsetkowy - okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.

Okres przejściowy - okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.

Okres spłaty - okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.

Okres wykorzystania kredytu - okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.

Oprocentowanie stałe - stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulegająca zmianie w określonym czasie.

Oprocentowanie zmienne - stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.

Papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności zabezpieczone hipoteką (Mortgage Backed Security) - Instrumenty dłużne, dla których zastaw stanowią hipoteki na nieruchomościach mieszkaniowych lub przemysłowych.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Pierwotny rynek hipoteczny (Primary Mortgage Market) - Rynek hipoteczny, na którym powstają kredyty; uczestniczą w nim tacy pożyczkodawcy, jak banki komercyjne, towarzystwa oszczędnościowo-kredytowe oraz banki inwestycyjne.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

PKB- Produkt Krajowy Brutto - suma wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju w danym okresie, najczęściej rocznym.

Poręczenie - według prawa cywilnego jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie.

Pożyczki z tytułu renty hipotecznej (Equity Release Loans) - Zabezpieczone (hipoteką) pożyczki zaciągane na cele konsumpcyjne.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Prolongata - wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.

Promesa kredytowa - dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

Przejściowe zabezpieczenie - zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania.

Rachunek kredytu - rachunek, na którym prowadzi się ewidencję zadłużenia w całym okresie kredytowania.

Rachunek powierniczy - rachunek służący do obsługi kredytu deweloperskiego. Są na nim deponowane środki finansowe, które stanowią własność dewelopera m.in. wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie. Prawidłowe wydatkowanie tych środków kontroluje jednak Bank, który uzależnia wypłatę kolejnych transz kredytu od realizacji poszczególnych etapów budowy.

Rata kredytu - łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.

Rata spłaty - patrz: raty kredytu.

Raty annuitetowe - patrz: raty równe.

Raty kapitałowe - Kwota kapitału, jaką Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach.

Raty odsetkowe - Kwota odsetek, którą kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach. Wysokość raty odsetkowej zależy od wysokości oprocentowania ustalonego w umowie kredytu oraz pozostałej kwoty kapitału do spłaty.

Raty malejące - raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia. Rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest największa i z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.

Raty równe - obejmują spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.

Realna stopa oprocentowania - określa oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem inflacji.

Renta hipoteczna (Equity Release) - Renta hipoteczna stanowi mechanizm przekształcania wartości pieniężnej domu w źródło dochodów i płatności kapitałowych.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Roczna stopa oprocentowania (Annual Percentage Rate, APR) - Znormalizowana metoda obliczania kosztów hipoteki w postaci stawki rocznej, uwzględniającej np. odsetki, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, niektóre koszty kredytu.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Rynki kapitałowe (Capital Markets) - Rynki obrotu kapitałem spółek oraz średnioterminowymi lub długoterminowymi skryptami dłużnymi.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Rynkowa stopa referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR).

Ryzyko kursowe - ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.

Rzeczywista roczna stopa procentowa - uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej długiem w celu jego spłaty (Foreclosure) - Proces prawny, w którym kredytobiorca zalegający ze spłatą kredytu hipotecznego jest pozbawiany udziałów w obciążonej nieruchomości. Z reguły związane jest to w przymusową sprzedażą nieruchomości w ramach przetargu publicznego, gdzie dochody ze sprzedaży przekazywane są na pokrycie zadłużenia hipotecznego.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Stopa bazowa - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

System kursów płynnych - system oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.

Transza - część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.

Ubezpieczenie kredytu - to jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.

Wartość nieruchomości - Brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Weksel in blanco - zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę , wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami. Opłata z tytułu wystawienia weksla wynosi np. 100 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 PLN bądź np. 50 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 PLN

WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" i podawana na stronie "WIBO" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Wierzyciel - osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.

Wkład własny - stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.

Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio) - współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN, współczynnik LTV wynosi 80%.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Wtórny rynek hipoteczny (Secondary Mortgage Market) - Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne według krajów, od obszarów o dużych zasobach finansowych po obszary o małych zasobach finansowych.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zabezpieczenie (Collateral) - Nieruchomość lub inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zabezpieczenie (Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt lub zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zwykle spłaty długu.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan) - Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja).

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe) - zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.

Zadłużenie - kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

Zdolność kredytowa - przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×